Algemene en bijzondere
Reisvoorwaarden

Op deze pagina vind je de reisvoorwaarden van Flowtrack BVBA zoals opgesteld door de geschillencommissie reizen.

Algemene reisvoorwaarden

Artikel 1   Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

 

Artikel 2   Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

2.1

De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 

 1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
  1. de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
  2. de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
  3. de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
  4. de verstrekte maaltijden;
  5. de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
  6. ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
  7. de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht
  8. of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
 2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
 3. de betalingsmodaliteiten;
 4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 5. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
 6. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
 7. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

 

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

 

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

 

Artikel 3   Informatie vanwege de reiziger

3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

 

3.2

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4   de pakketreisovereenkomst

4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

 

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
 3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
 4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
 5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 7. informatie over de interne klachtenbehandeling;
 8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
 9. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

 

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 1. de nodige ontvangstbewijzen
 2. de vouchers en vervoerbewijzen
 3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

 

Artikel 5   De Prijs

5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

 

5.2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

 

5.3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

 

5.4

In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

 

Artikel 6   Betaling van de reissom

6.1

Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

 

6.2

Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

 

6.3

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7   Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die

voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
 2. de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

 

7.2

Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

 

Artikel 8   Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

Artikel 9   Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

9.1

De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

 1. de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
 2. het om een onbeduidende verandering gaat, en
 3. de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

 

9.2

Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

 1. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
 2. van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
 3. van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
 4. van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
 5. in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

 

9.3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

 

9.4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

 

Artikel 10  Opzegging door de reisorganisator vóór afreis

10.1

De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

 1. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
  1. twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
  2. zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
  3. 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren,

of

indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2

In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden voorziet Flowtrack een uitzonderlijk beleid met betrekking tot annuleringen. Deze regeling kan u lezen in onze blog

Artikel 11 Opzegging door de reiziger

11.1

De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

 

11.2

De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 

11.3

De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

Artikel 12  Non-conformiteit tijdens de reis

12.1

De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

 

12.2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 1. onmogelijk is, of
 2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

 

12.3

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

 

12.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

 

12.5

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de

 

pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

 

12.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

 

12.8

De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

 

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

 

Artikel 13  Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

 

14.2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

 

Artikel 15  Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

 

15.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

 

15.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

 1. de reiziger;
 2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
 3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

 1. nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
 2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

 

16.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1

Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2

Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

 

17.3

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

 

Artikel 18 Verzoeningsprocedure

18.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

 

18.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

 

18.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

 

18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

 

18.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Artikel 19  Arbitrage of Rechtbank

19.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

 

19.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

 

19.3

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

 

19.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

 

19.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere reisvoorwaarden

Artikel 1 Verzakingsrecht
Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: « De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.»

Echter, in gevolge art VI.53, 12° Wetboek Economisch Recht worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van het verzakingsrecht.

Gezien de aard van de dienstverlening en bij toepassing van het Wetboek van Economisch Recht en haar uitvoeringsbesluiten, geldt het volgende:
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

 

Artikel 2 Boekingsvoorwaarden
De overeenkomst tussen Flowtrack en de boeker wordt aangegeven in een ondertekend inschrijfformulier/reiscontract, een boeking via internet op één van de websites van Flowtrack bvba en/of een verzonden boeking via e-mail. De plicht tot het uitvoeren van het contract ontstaat op het moment dat de boeker de schriftelijke factuur/reserveringsbevestiging van de geboekte reis ontvangt en aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Diegene die de reis boekt voor andere deelnemers, ook wel hoofdboeker genoemd, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle reizigers die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat één van de ouders of voogd toestemming heeft verleend. Deze toestemming kan gebeuren door een mail naar administratie@flowtrack.be

Artikel 3 Prijzen

In de prijslijst zijn de prijzen per bestemming in tabelvorm opgenomen.

De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.

De prijzen vermelden uitdrukkelijk de diensten waarop ze betrekking hebben,
zoals: verblijf in hotel, appartement, beach house, lodge, studio, camp, tent, … met maaltijden zoals voorzien in het programma, vervoer heen en terug, extra bagage, vervoer tussen de luchthaven van bestemming en de verblijfplaats, de diensten van onze vertegenwoordiger ter plaatse,  de BTW, …

Niet-inbegrepen zijn -behoudens uitdrukkelijk afwijking- : administratiekosten, verblijftaksen, kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan, …

Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

Artikel 4 Betaling van de reissom
Na ontvangst van de factuur/reserveringsbevestiging dient binnen 2 weken het voorschot (25% van de totale reissom) onder vermelding van de gestructureerde mededeling voldaan te worden via storting op het bank/girorekeningnummer t.a.v. Flowtrack bvba IBAN: BE14 7360 0125 3283, BIC/SWIFT CODE: KREDBEBB.

Uiterlijk 8 weken voor vertrek dient het restant van de reissom voldaan te worden. Wanneer je binnen 8 weken voor vertrek boekt, dien je het totale bedrag na ontvangst van de factuur direct in één keer over te maken.

Wanneer je kort voor vertrek boekt, is het gebruikelijk dat er een betalingsbewijs wordt doorgemaild naar Flowtrack op administratie@flowtrack.be Dit kan een bewijsstuk van de bank zijn of een knipsel dat je zelf maakt na een online betaling. Op deze manier is een snelle verzending van de e-tickets mogelijk.

Flowtrack biedt de mogelijkheid om het voorschot en/of de totale reissom online te betalen via bancontact/Maestro/iDeal en creditcard.

Alle betaalgegevens worden verzonden via SSL: het Secure Socket Layer – Protocol. Dit is een protocol dat gebruik maakt van een beveiligde verbinding tussen de browser en een secure internet server.

Artikel 5 Vertrek- en aankomstdatum
Alle reizen worden gecommuniceerd met de aankomstdatum op de bestemming. Reis je mee met de bus, dan is de afreisdatum of vertrekdatum een dag eerder dan de aankomstdatum. De aankomstdatum is meestal de vertrekdatum van de groep van de week daarvoor.

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

 

Artikel 6 Bijboeking of opzegging van een optie door de reiziger
Na het maken van een boeking kan de reiziger tot twee dagen voor vertrek een optie of arrangementsonderdeel opzeggen of bijboeken, op voorwaarde dat deze voorradig is. Flowtrack rekent hiervoor een verwerkingskost.

Deze verwerkingskost bedraagt:

-tot 14 dagen voor afreis: 10 Euro per factuur, vermeerderd met de kosten in geval van een bijgeboekte optie.

-binnen de 2 weken voor afreis: 15 Euro per factuur, vermeerderd met de kosten in geval van een bijgeboekte optie.

De bijboeking wordt per verzonden factuur bevestigd en opgenomen in de (nieuwe) e-tickets.

Als het gaat over het opzeggen van een optie of arrangementsonderdeel wordt deze opzegging per verzonden factuur bevestigd. Indien er een terugbetaling dient te gebeuren, kan je, nadat de volledige reissom betaald werd, je rekeninggegevens doormailen naar info@flowtrack.be.

Het wijzigen van bestemming of vertrekdatum is niet mogelijk, bij deze wijzigingen gelden de standaard annuleringsvoorwaarden.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid en verplichting van de reiziger
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen ter bevordering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Tevens is de reiziger aansprakelijk voor de schade die Flowtrack, haar personeel of vertegenwoordigers, bus, accommodatie of optie/arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade door de reiziger veroorzaakt, wordt met de borg verrekend. Indien het bedrag van de schade de borg overtreft moet de reiziger ter plaatse het verschuldigde bedrag betalen. Bij onbetamelijk gedrag van de reiziger (openbare dronkenschap, geluidsoverlast na 22 uur, vernielingen etc.) kan Flowtrack het reiscontract onmiddellijk verbreken, zonder dat de hoofdboeker aanspraak kan maken op restitutie van de reissom.

Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of plaatselijke agent van de reisorganisator Flowtrack te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Art. 2 4bis. De reiziger dient zich, zowel bij de reservatie als bij de afreis, te vergewissen of hij/zij en zijn/haar medereizigers vrij zijn van het corona-virus en dat hij/zij daarvan de bewijzen kan  leveren, die zowel het land van vertrek, als het land van aankomst vereisen. Hij/zij neemt de volledige aansprakelijkheid op voor de schade die zijzelf of de reisbemiddelaar of organisator oplopen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de reisorganisatie
De reisorganisatie accepteert geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de reiziger een beroep kan doen op een reis- en/of annuleringsverzekering. De reiziger accepteert dat hij boekt onder de voorwaarde dat hij de reisorganisatie maximaal aansprakelijk kan stellen voor schade en vergoeding van derving van reisgenot samen beperkt tot 300% van de reissom, met uitzondering van lichamelijke schade.

 

Artikel 9 Borg
Voor sommige accommodaties dient bij aankomst borg te worden afgegeven. De borgsom verschilt per accommodatie, de te betalen borg staat beschreven in de prijstabel per bestemming. Deze borgsom wordt aan het einde van de vakantie teruggegeven als de accommodatie in orde bevonden is en schoon achtergelaten wordt. De afhandeling van de borg is een zaak tussen jezelf en de accommodatieverschaffer of de reisleider. Flowtrack is niet verantwoordelijk indien de borg door de agentschappen / reisleiders wordt ingehouden. Per opdracht tot het terugstorten van niet opgehaalde borg wordt door Flowtrack € 25 administratiekosten berekend. Klachten m.b.t. ingehouden borg worden niet in behandeling genomen omdat het voor het hoofdkantoor niet mogelijk is om de situatie achteraf te beoordelen.


Artikel 10 Accommodatie
De beschrijving en de foto’s van de accommodatie kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken en zijn uitsluitend een voorbeeld. Omdat niet ieder appartement, studio, tent of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto op de internetsite. Voor kennelijke fouten, druk-of zetfouten kan Flowtrack nooit aansprakelijk worden gesteld.
De accommodatie kan bij een maximale bezetting niet ideaal en vrij krap zijn. In het algemeen geldt dat de bedden op buitenlandse bestemmingen kleiner zijn, in de badkamers vaak een douchegordijn ontbreekt en dat de douchekop niet altijd kan worden opgehangen. Boek je meerdere appartementen, tenten of kamers van dezelfde soort tegelijkertijd, dan zal Flowtrack proberen deze naast elkaar te reserveren. Dit is te allen tijde een preferentie waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Artikel 11 E-tickets
Wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan, ontvang je ten laatste 4 dagen voor vertrek een e-ticket via mail met verdere reisinformatie. Wij raden aan dit e-ticket af te printen en mee te nemen naar de bestemming.

Artikel 12 Busvervoer, uurregelingen en vertragingen
De opgegeven opstapplaats is gegarandeerd, indien deze plaats schriftelijk bevestigd is op je e-ticket. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien er minder dan 15 klanten ingeschreven zijn voor één opstapplaats op een bepaalde vertrekdatum. Alleen indien je met je reisgezelschap dezelfde
opstapplaats kiest, ben je ervan verzekerd bij elkaar in de bus te zitten. Het busnummer van de terugreis kan verschillen van het busnummer van de heenreis. Bij afwezigheid op de heenreis wordt automatisch ook de retourreis geannuleerd. Wij rijden naar een uitstapplaats dicht in de buurt van je accommodatie. Een groot voordeel hiervan is dat je niet ver hoeft te lopen met je bagage. Een enkele keer kan het zijn dat de bus naar een centrale plaats rijdt, waarvandaan een transfer naar je bestemming volgt. De transfer wordt door ons

georganiseerd en is bij de prijs inbegrepen. Indien de transfer niet door ons wordt georganiseerd, zal dit in de prijslijst vermeld worden. De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te

houden dat deze zowel vóór als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. Vertragingen door verkeersdrukte, stakingen, weersinvloeden maar ook technische mankementen aan de bus zijn voor ons overmacht situaties. Indien door een technisch mankement een andere bus moet worden ingezet, is het mogelijk dat deze van een andere kwaliteit is. Je boekt onder het beding dat je

ons nooit voor deze zaken aansprakelijk stelt. De beschrijving van de opstapplaatsen en de definitieve vertrektijden ontvang je samen met je e-ticket. Eigen alcoholische drank mag niet meegenomen worden op de bus. De bus is verder rook- en drugsvrij. Bij misbruik kan de toegang tot de bus door de chauffeurs worden ontzegd en worden eventueel de lokale autoriteiten verwittigd. Kosten welke hieruit voortvloeien zijn altijd voor eigen rekening.

Artikel 13 Bagage en (sport)materialen
Gedurende de busreis en gedurende de opstap- en uitstaplocaties is de klant zelf aansprakelijk voor zijn bagage. Ook op de bestemming met eventuele opslagruimtes ben je zelf verantwoordelijk voor je bagage.

Voor verlies of diefstal accepteert Flowtrack geen aansprakelijkheid. Wij raden je aan om een reisverzekering af te sluiten. In sommige gevallen dien je een specifieke verzekering af te sluiten (vb. een fietsverzekering). Het is je eigen verantwoordelijkheid en keuze om dit te doen. Via Flowtrack kun je een reisverzekering bij Allianz afsluiten.

Bij verlies of beschadiging van bagage ingeval van vliegreis moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd te worden.

Artikel 14 Eigen vervoer
Indien je later dan 18.00u verwacht aan te komen op de plaats van bestemming, dien je de reisleiding van je bestemming hiervan te informeren. Flowtrack kan nooit aansprakelijk gesteld worden wanneer je voor een gesloten deur arriveert na 18.00u. Je kan de reisleiding bereiken op het telefoonnummer dat vermeld staat op de e-tickets.

Artikel 15 Reisdocumenten
Het is verboden om op een verlopen paspoort te reizen. Zorg dus altijd voor een geldig paspoort of identiteitsbewijs dat je te allen tijde bij je draagt. De internationale reispas dient geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de voorziene terugkeer. De reiziger staat zelf in voor het eventueel bekomen van de nodige visa. Minderjarigen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken.

Artikel 16 Annulering

Flowtrack accepteert annuleringen via email. Als je jouw geboekte reis wenst te annuleren, stuur dan een annuleringsmail naar administratie@flowtrack.be.

De datum van het versturen van de annuleringsmail geldt als annuleringsdatum. In alle gevallen ben je Flowtrack de premie voor een eventuele annuleringsverzekering, de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom met een minimum van € 120 per persoon.

Bij annulering vanaf de 55ste dag tot de 28e dag van vertrek: 50 % van de reissom met een minimum van € 120 per persoon.

Bij annulering vanaf 27ste dag tot de 14e dag van vertrek: 75 % van de reissom met een minimum van € 120 per persoon.

Bij annulering van 13e dag tot de dag van vertrek of later: 100 % van de reissom.

Als Flowtrack de reis annuleert omwille van overmacht worden de administratiekosten en de eventuele verzekeringspremies niet terugbetaald.

Artikel 17 Betalingsverzuim, rente en incassokosten
Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de reis door Flowtrack geannuleerd worden en dienen de annuleringskosten te worden voldaan. Je zal louter door het verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. Facturen die niet op of voor de
vervaldag betaald werden, brengen van rechtswege en zonder verdere aanmaning een intrest op van 1% per verlopen of begonnen maand. Alleen al door het feit van betalingsverzuim op de vervaldag en zonder dat enige aanmaning vereist is, worden facturen met 15 % of met een minimum van € 25 verhoogd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokost.

 

Artikel 18 Klachten
Klachten dienen direct bij een Flowtrack reisleider ter plekke gemeld te worden, aangezien op het moment zelf er vaak wat aan een klacht kan gedaan worden. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht binnen 24 uur gemeld
(tussen 09.00 – 18.00 uur) te worden bij het noodnummer van Flowtrack (wordt vermeld op je e-ticket). Mocht de klacht alsnog niet naar welbevinden zijn

verholpen dan dient de klacht: 1) middels een door de reisleiding ondertekend klachtenformulier vastgelegd te worden. 2) samen met het klachtenformulier

binnen 14 dagen na afloop van de reis per mail bij Flowtrack ingediend te worden. Klachten die op de bestemming niet a) schriftelijk d.m.v. een klachtenformulier bij de reisleiding en b) telefonisch binnen 24 uur bij het noodnummer zijn gemeld, worden achteraf niet meer in behandeling genomen

Artikel 19 Verzekering financieel onvermogen – beroepsaansprakelijkheid
Conform art. 54 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten is Flowtrack door MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

De Professionele Aansprakelijkheid Reisbureaus van Flowtrack is eveneens verzekerd bij MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr.0745 -RPR 0416.056.358), www.amlin.com. Deze aansprakelijkheidsverzekering wordt begeleid door Vanbreda Risk & Benefits.

 

Artikel 20 Copyright
Niets van de website, folders, correspondentie of drukwerk van Flowtrack mag worden afgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flowtrack.

 

Artikel 21 Medische fiche – reistoelating minderjarige
Iedere ouder/voogd van een minderjarige is verplicht om het document medische fiche – reistoelating minderjarige in te vullen en te ondertekenen. Elke minderjarige dient dit document mee te nemen en voor vertrek, ten laatste bij de busopstap af te geven aan de reisbegeleiders. Je kan dit document downloaden via de website van Flowtrack.

 

Artikel 22 Toestemming deelname activiteiten
Alle ouders geven uitdrukkelijk toestemming aan Flowtrack dat hun kind mag deelnemen aan alle activiteiten die worden aangeboden tijdens de reis. Het omvat de standaard activiteiten en de optionele activiteiten (ter plaatse of op voorhand geboekt) die beschreven staan op de website (flowtrack.be of flowtrack.nl). Verder verklaren de ouders dat de deelnemers fysiek fit zijn en de juiste competenties hebben om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. Deze toestemming/verklaring wordt gegeven in het document medische fiche – reistoelating minderjarig, zie bovenstaand artikel.

 

Artikel 23 Flowtrack reisbegeleiding

Flowtrack zorgt voor reisbegeleiders op de bestemmingen. Deze begeleiding is onderdeel van de reis.

Er is een wezenlijk verschil tussen de manier van begeleiden afhankelijk van de leeftijden.

 1. 13-15 jarigen: intensieve begeleiding door de Flowtrack begeleiders. We organiseren tal van activiteiten en zorgen voor een zinvolle invulling van de vrije momenten. Onze begeleiders staan altijd paraat voor onze deelnemers.
 2. 16-17 jarigen: Er is reisbegeleiding maar de deelnemers zijn vrij om zelf hun vakantie in te vullen. Zij beslissen dus zelf over welke activiteiten ze deelnemen en of ze al dan niet op stap gaan. Als deelnemers op eigen initiatief op stap gaan, gebeurt dit altijd in groepjes van minimaal drie personen. Er worden aan het begin van de reis afspraken gemaakt waar de deelnemers zich aan moeten houden. Daarnaast is er altijd een aanspreekpunt van Flowtrack aanwezig
 3. meerderjarigen: er is een aanspreekpunt van Flowtrack aanwezig. De deelnemers zijn helemaal vrij.

Alcohol: de wetgeving omtrent alcohol is per land verschillend. Flowtrack volgt deze wetgeving maar schenkt zelf geen alcohol aan minderjarigen, zelfs als dit zou toegelaten zijn. Het 16+ camp is echter een vrij camp, zodanig dat Flowtrack niet steeds de deelnemer kan/wil controleren. Deze kan dus zelf beslissen of er al dan niet alcohol gekocht wordt in winkels en/of in bars. De deelnemer is daarbij zelf verantwoordelijk voor het al dan niet naleven van de plaatselijke wetgeving.

 

Artikel 24 Incidenten

1/ Minderjarigen: ouders of voogd verklaren dat hun zoon of dochter op hun verantwoordelijkheid zich zal gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en de wetgeving ter plaatse zal respecteren. Bij onregelmatigheden treedt het Flowtrack incidentenplan in werking.

2/ Meerderjarigen: in geval van onregelmatigheden treedt het Flowtrack incidentenplan in werking.

Op vraag kan u het Flowtrack incidentenplan bekomen.

 

Artikel 25 Fotomateriaal en filmpje
Op de bestemming worden soms foto’s en of filmpjes gemaakt. Tenzij uitdrukkelijk verbod (via een mail naar administratie@flowtrack.be ) van de ouders of de deelnemer gebruikt Flowtrack de beelden of filmpjes voor promotionele doeleinden.

 

Artikel 26 Bescherming van Persoonsgegevens
Flowtrack eerbiedigt uw privacy. Voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, verwerkt Flowtrack persoonsgegevens. Deze verwerking geschiedt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening

Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) en Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegeven. Flowtrack verwijst dienaangaande naar de meest recente versie van haar privacy statement zoals deze beschikbaar is op de website.

 

Artikel 27 Toepasselijk recht en rechtbank
Op alle contractuele en buitencontractuele betwistingen is enkel het Belgisch recht van toepassing.
Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, alsook het Vredegerecht Mechelen, zijn bevoegd om kennis te nemen van gerezen betwistingen tussen de klant en Flowtrack.

 

Artikel 28 Gebruiksvoorwaarden tegoedbon omwille van Corona maatregelen

1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, de tegoedbon,  verstrekt  door Flowtrack. 

2. Deze tegoedbon  wordt verstrekt overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen (B.S., 20 maart 2020) als gevolg van de opzegging van de pakketreisovereenkomst van de reiziger om reden van de coronacrisis.

3. De reiziger heeft niet het recht de tegoedbon te weigeren. Door gebruik te maken van de tegoedbon stemt de reiziger in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden en verbindt hij/zij zich ertoe deze na te leven.

4. De  tegoedbon is vanaf datum van uitgifte geldig voor een duur die op de tegoedbon wordt vermeld en kan enkel worden gebruikt voor de betaling van een (pakket-)reis verkocht of samengesteld door de organisator, afhankelijk van het reisaanbod dat beschikbaar is op het moment van de nieuwe boeking. De waarde van de tegoedbon  staat eveneens vermeld op de voorzijde. De tegoedbon  kan slechts éénmaal worden verzilverd voor de uiterlijke geldigheidsdatum en wordt automatisch op uw factuur of gelijkwaardig document in mindering gebracht, wanneer de code van de tegoedbon bij de bestelling wordt aangegeven. Indien er bij de betaling van een (pakket-) reis een restsaldo op de tegoedbon  blijft staan, dan wordt er voor dat bedrag een nieuwe tegoedbon verstrekt. Deze gebruiksvoorwaarden blijven onverkort van toepassing op deze laatste. 

5.  De organisator rekent geen bijkomende kosten aan bij de verzilvering van de tegoedbon. 

6. De tegoedbon is op naam en niet overdraagbaar tenzij mits voorafgaandelijk akkoord van de organisator. De tegoedbon kan niet worden geruild of verkocht. Indien de organisator akkoord gaat met de overdracht van de tegoedbon, dan kunnen de overdrager en overnemer hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van onvermijdbare bijkomende kosten die voortvloeien uit deze overdracht.

7. De begunstigde van de tegoedbon   is de natuurlijke of rechtspersoon die de opgezegde pakketreisovereenkomst heeft afgesloten en die nominatief wordt vermeld op de tegoedbon, handelende in zijn eigen naam en/of in naam en voor rekening van de reizigers wiens naam in de opgezegde pakketreisovereenkomst stond vermeld.

8. De organisator heeft  zekerheid gesteld voor de terugbetaling van de waarde van de tegoedbon  in geval van financieel onvermogen, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

De praktische afhandeling van geannuleerde reizen omwille van Covid 19 kan u nalezen op onze blog via onze website

Voor vragen of opmerkingen over deze reisvoorwaarden kan je ons contacteren via de gegevens hieronder.