Algemene en bijzondere
Reisvoorwaarden

Op deze pagina vind je de reisvoorwaarden van Flowtrack BVBA zoals opgesteld door de geschillencommissie reizen.

Algemene reisvoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure/op de website binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure/website hebben uitgegeven, tenzij:
a) Wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure/website moet daarvan uitdrukkelijk melding maken.
b) Er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Zie ook artikel 2 in de bijzondere reisvoorwaarden.

Artikel 6 De Prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
Zie ook artikel 3 van de bijzondere reisvoorwaarden.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Zie ook artikel 6 van de bijzondere voorwaarden.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. Zie ook bijzondere reisvoorwaarden Flowtrack.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.
Zie ook bijzondere reisvoorwaarden Flowtrack.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
Zie ook bijzondere reisvoorwaarden Flowtrack.

Artikel 16 Klachtenregeling
1. Vóór de afreis: indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Zie ook bijzondere reisvoorwaarden Flowtrack.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een « overeenkomst tot verzoening » bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de “Cel verzoening” telefoon: 02 277 61 80 fax: 02 277 91 00
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
– telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)
– fax: 02 277 91 00
– Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
– e-mail: clv.gr@skynet.be

Bijzondere reisvoorwaarden

Artikel 1 Verzakingsrecht
Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: « De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het
sluiten van de dienstenovereenkomst. »
Echter, in gevolge art. 80 paragraaf 4 van het W.H.P.C. en het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor
logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van het verzakingsrecht.
Gezien de aard van de dienstverlening en bij toepassing van de W.H.P.C. en haar uitvoeringsbesluiten, geldt het volgende:
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Artikel 2 Boekingsvoorwaarden
De overeenkomst tussen Flowtrack en de boeker wordt aangegeven in een ondertekend inschrijfformulier/reiscontract, een boeking via internet op één van de websites van Flowtrack bvba en/of een verzonden boeking via e-mail. De plicht tot het uitvoeren van het contract ontstaat op het moment dat de boeker de schriftelijke factuur/reserveringsbevestiging van de geboekte reis ontvangt en aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Diegene die de reis boekt voor andere deelnemers, ook wel hoofdboeker genoemd, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle reizigers die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat één van de ouders of voogd toestemming heeft verleend. Deze toestemming kan gebeuren door een mail naar administratie@Flowtrack.be.

Artikel 3 Betaling van de reissom
Na ontvangst van de factuur/reserveringsbevestiging dient binnen 2 weken het voorschot (25% van de totale reissom) onder vermelding van de gestructureerde mededeling voldaan te worden via storting op het bank/girorekeningnummer t.a.v. Flowtrack bvba
IBAN: BE14 7360 0125 3283 , BIC/SWIFT CODE: KREDBEBB
Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient het restant van de reissom voldaan te worden. Wanneer je binnen 6 weken voor vertrek boekt, dien je het totale
bedrag na ontvangst van de factuur direct in één keer over te maken.
Wanneer je kort voor vertrek boekt, is het gebruikelijk dat er een betalingsbewijs wordt doorgemaild naar Flowtrack op administratie@Flowtrack.be. Dit kan een bewijsstuk van de bank zijn of een knipsel dat je zelf maakt na een online betaling. Op deze manier is een snelle verzending van de e-tickets mogelijk.
Flowtrack biedt de mogelijkheid om het voorschot en/of de totale reissom online te betalen via bancontact/Maestro/iDeal en creditcard. Opgelet: voor sommige betalingswijzen kan een toeslag gerekend worden. Dit staat duidelijk vermeld op de betaalportal.
Alle betaalgegevens worden verzonden via SSL: het Secure Socket Layer – Protocol. Dit is een protocol dat gebruik maakt van een beveiligde verbinding tussen de browser en een secure internet server.

Artikel 4 Vertrek- en aankomstdatum
In de prijslijst zijn de prijzen per bestemming in tabelvorm opgenomen. Alle reizen worden gecommuniceerd met de aankomstdatum op de bestemming. Reis je mee met de bus, dan is de afreisdatum of vertrekdatum een dag eerder dan de aankomstdatum. De aankomstdatum is meestal de vertrekdatum van de groep van de week daarvoor.

Artikel 5 Bijboeking of opzegging van een optie door de reiziger
Na het maken van een boeking kan de reiziger tot twee dagen voor vertrek een optie of arrangementsonderdeel bijboeken, op voorwaarde dat deze voorradig is. Flowtrack rekent voor een bijboeking € 10 per factuur, vermeerderd met de kosten van de bijgeboekte optie. De bijboeking wordt per verzonden factuur bevestigd en opgenomen in de (nieuwe) e-tickets.
Na het maken van de boeking kan de reiziger tot 28 dagen voor vertrek een optie of arrangementsonderdeel opzeggen. Flowtrack rekent € 25 per opgezegd(e) optie/arrangementsonderdeel. De opzegging wordt per verzonden factuur bevestigd. Indien er een terugbetaling dient te gebeuren, kan je, nadat de volledige reissom betaald werd, je rekeninggegevens doormailen naar administratie@Flowtrack.be.
Het wijzigen van bestemming of vertrekdatum is niet mogelijk. Bij wijziging gelden de standaard annuleringsvoorwaarden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en verplichting van de reiziger
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen ter bevordering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde
gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Tevens is de reiziger aansprakelijk voor de schade die Flowtrack, haar personeel of vertegenwoordigers, bus, accommodatie of optie/arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade door de reiziger veroorzaakt, wordt met de borg verrekend. Indien het bedrag van de schade de borg overtreft moet de reiziger ter plaatse het verschuldigde bedrag betalen. Bij onbetamelijk gedrag van de reiziger (openbare dronkenschap, geluidsoverlast na 22 uur, vernielingen etc.) kan Flowtrack het reiscontract onmiddellijk verbreken, zonder dat de hoofdboeker aanspraak kan maken op restitutie van de reissom.
Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of plaatselijke agent van de reisorganisator Flowtrack te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van de reisorganisatie
De reisorganisatie accepteert geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de reiziger een beroep kan doen op een reis- en/of annuleringsverzekering. De reiziger accepteert dat hij boekt onder de voorwaarde dat hij de reisorganisatie maximaal aansprakelijk stelt voor schade en vergoeding van derving van reisgenot samen beperkt tot 200% van de reissom.

Artikel 8 Borg
Voor sommige accommodaties dient bij aankomst borg te worden afgegeven. De borgsom verschilt per accommodatie, de te betalen borg staat beschreven in de prijstabel per bestemming. Deze borgsom wordt aan het einde van de vakantie teruggegeven als de accommodatie in orde bevonden is en schoon
achtergelaten wordt. De afhandeling van de borg is een zaak tussen jezelf en de accommodatieverschaffer of de reisleider. Flowtrack is niet verantwoordelijk indien de borg door de agentschappen / reisleiders wordt ingehouden. Per opdracht tot het terugstorten van niet opgehaalde borg wordt door Flowtrack € 25 administratiekosten berekend. Klachten m.b.t. ingehouden borg worden niet in behandeling genomen omdat het voor het hoofdkantoor niet mogelijk is om de situatie achteraf te beoordelen.

Artikel 9 Accommodatie

De beschrijving en de foto’s van de accommodatie kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken en zijn uitsluitend een voorbeeld. Omdat niet ieder appartement, studio, tent of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto op de internetsite. Voor kennelijke fouten, druk-of zetfouten kan Flowtrack nooit aansprakelijk worden gesteld.
De accommodatie kan bij een maximale bezetting niet ideaal en vrij krap zijn. In het algemeen geldt dat de bedden op buitenlandse bestemmingen kleiner zijn, in de badkamers vaak een douchegordijn ontbreekt en dat de douchekop niet altijd kan worden opgehangen. Boek je meerdere appartementen, tenten of kamers van dezelfde soort tegelijkertijd, dan zal Flowtrack proberen deze naast elkaar te reserveren. Dit is te allen tijde een preferentie waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Artikel 10 E-tickets
Wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan, ontvang je ten laatste 4 dagen voor vertrek een e-ticket via mail met verdere reisinformatie. Wij raden aan dit e-ticket af te printen en mee te nemen naar de bestemming.

Artikel 11 Busvervoer, uurregelingen en vertragingen
De opgegeven opstapplaats is gegarandeerd, indien deze plaats schriftelijk bevestigd is op je e-ticket. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt
indien er minder dan 15 klanten ingeschreven zijn voor één opstapplaats op een bepaalde vertrekdatum. Alleen indien je met je reisgezelschap dezelfde
opstapplaats kiest, ben je ervan verzekerd bij elkaar in de bus te zitten. Het busnummer van de terugreis kan verschillen van het busnummer van de
heenreis. Bij afwezigheid op de heenreis wordt automatisch ook de retourreis geannuleerd. Wij rijden naar een uitstapplaats dicht in de buurt van je accommodatie. Een groot voordeel hiervan is dat je niet ver hoeft te lopen met je bagage. Een
enkele keer kan het zijn dat de bus naar een centrale plaats rijdt, waarvandaan een transfer naar je bestemming volgt.
De transfer wordt door ons georganiseerd en is bij de prijs inbegrepen. Indien de transfer niet door ons wordt georganiseerd, zal dit in de prijslijst vermeld worden. De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel vóór als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. Vertragingen door verkeersdrukte, stakingen, weersinvloeden maar ook technische mankementen aan de bus zijn voor ons
overmacht situaties. Indien door een technisch mankement een andere bus moet worden ingezet, is het mogelijk dat deze van een andere kwaliteit is.
Je boekt onder het beding dat je ons nooit voor deze zaken aansprakelijk stelt. De beschrijving van de opstapplaatsen en de definitieve vertrektijden ontvang je samen met je e-ticket.
Eigen alcoholische drank mag niet meegenomen worden op de bus. De bus is verder rook- en drugsvrij. Bij misbruik kan de toegang tot de bus door de chauffeurs worden ontzegd en worden eventueel de lokale autoriteiten verwittigd. Kosten welke hieruit voortvloeien zijn altijd voor eigen rekening.

Artikel 12 Bagage en (sport)materialen
Gedurende de busreis en gedurende de opstap- en uitstaplocaties is de klant zelf aansprakelijk voor zijn bagage. Ook op de bestemming met eventuele opslagruimtes ben je zelf verantwoordelijk voor je bagage.
Voor verlies of diefstal accepteert Flowtrack geen aansprakelijkheid. Wij raden je aan om een reisverzekering af te sluiten. In sommige gevallen dien je een specifieke verzekering af te sluiten (vb. een fietsverzekering). Het is je eigen verantwoordelijkheid en keuze om dit te doen. Via Flowtrack kun je een reisverzekering bij Allianz afsluiten.

Artikel 13 Eigen vervoer
Indien je later dan 18.00u verwacht aan te komen op de plaats van bestemming, dien je de reisleiding van je bestemming hiervan te informeren. Flowtrack kan nooit aansprakelijk gesteld worden wanneer je voor een gesloten deur arriveert na 18.00u. Je kan de reisleiding bereiken op het telefoonnummer dat vermeld staat op de e-tickets.

Artikel 14 Reisdocumenten
Het is verboden om op een verlopen paspoort te reizen. Zorg dus altijd voor een geldig paspoort of identiteitsbewijs dat je te allen tijde bij je draagt.

Artikel 15 Annulering
Flowtrack accepteert annuleringen via email. Als je jouw geboekte reis wenst te annuleren, stuur dan een annuleringsmail naar administratie@Flowtrack.be . De datum van het versturen van de annuleringsmail geldt als annuleringsdatum. In alle gevallen ben je Flowtrack de premie voor een eventuele annuleringsverzekering, de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: € 75 per persoon
– Bij annulering vanaf de 55ste dag tot de 42e dag van vertrek: 25 % van de reissom met een minimum van € 120 per persoon.
– Bij annulering vanaf 41ste dag tot de 28e dag van vertrek: 50 % van de reissom met een minimum van € 120 per persoon.
– Bij annulering vanaf 27ste dag tot de 14e dag van vertrek: 75 % van de reissom met een minimum van € 120 per persoon.
– Bij annulering van 13e dag tot de dag van vertrek of later: 100 % van de reissom.

Artikel 16 Betalingsverzuim, rente en incassokosten
Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de reis door Flowtrack geannuleerd worden en dienen de annuleringskosten te worden
voldaan. Je zal louter door het verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. Facturen die niet op of voor de
vervaldag betaald werden, brengen van rechtswege en zonder verdere aanmaning een intrest op van 1% per verlopen of begonnen maand. Alleen al
door het feit van betalingsverzuim op de vervaldag en zonder dat enige aanmaning vereist is, worden facturen met 15 % of met een minimum van € 25 verhoogd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokost.

Artikel 17 Klachten
Klachten dienen direct bij een Flowtrack reisleider ter plekke gemeld te worden, aangezien op het moment zelf er vaak wat aan een klacht kan gedaan
worden. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht binnen 24 uur gemeld
(tussen 09.00 – 18.00 uur) te worden bij het noodnummer van Flowtrack (wordt vermeld op je e-ticket).
Mocht de klacht alsnog niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht: 1) middels een door de reisleiding ondertekend klachtenformulier vastgelegd te worden.
2) samen met het klachtenformulier binnen 14 dagen na afloop van de reis per mail bij Flowtrack ingediend te worden. Klachten die op de bestemming niet a) schriftelijk d.m.v. een klachtenformulier bij de reisleiding en b) telefonisch binnen 24 uur bij het noodnummer zijn gemeld, worden achteraf niet meer in behandeling genomen.

Artikel 18 Verzekering financieel onvermogen
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari
1994 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Flowtrack door MS Amlin Insurance SE, , Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.
De Professionele Aansprakelijkheid Reisbureaus van Flowtrack is verzekerd bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel.

Artikel 19 Copyright
Niets van de website van Flowtrack mag worden afgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flowtrack.

Artikel 20 Medische fiche – volmacht formulier minderjarige
Iedere ouder/voogd van een minderjarige is verplicht om het document medische fiche – volmacht formulier minderjarige in te vullen en te ondertekenen.
Elke minderjarige dient dit document mee te nemen en ter plaatse bij aankomst op de bestemming af te geven aan de reisbegeleiders. Je kan dit document downloaden via de website van Flowtrack.

Artikel 21 Toestemming deelname activiteiten
Alle ouders geven uitdrukkelijk toestemming aan Flowtrack dat hun kind mag deelnemen aan alle activiteiten die worden aangeboden tijdens de reis. Het omvat de standaard activiteiten en de optionele activiteiten (ter plaatse of op voorhand geboekt) die beschreven staan op de website (flowtrack.be of flowtrack.nl).
Verder verklaren de ouders dat de deelnemers fysiek fit zijn en de juiste competenties hebben om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten.
Deze toestemming/verklaring wordt gegeven in het document medische fiche – volmacht formulier minderjarig, zie bovenstaand artikel.

Artikel 22 Flowtrack reisbegeleiding
Flowtrack zorgt voor reisbegeleiders op de bestemmingen.
Deze begeleiding is onderdeel van de reis.
Er is een wezenlijk verschil tussen de manier van begeleiden afhankelijk van de leeftijden.
1/ 13-15 jarigen: intensieve begeleiding door de Flowtrack begeleiders. We organiseren tal van activiteiten en zorgen voor een zinvolle invulling van de vrije momenten. Onze begeleiders staan altijd paraat voor onze deelnemers.
2/ 16-17 jarigen: er is reisbegeleiding maar de deelnemers zijn vrij om zelf hun vakantie in te vullen. Zij beslissen dus zelf over welke activiteiten ze deelnemen,
of ze al dan niet op stap gaan, wanneer ze gaan slapen, … voor deze leeftijdscategorie is het camp dus vrij. Er is altijd een aanspreekpunt van Flowtrack aanwezig.
3/ meerderjarigen: er is een aanspreekpunt van Flowtrack aanwezig. De deelnemers zijn helemaal vrij.
Alcohol: de wetgeving omtrent alcohol is per land verschillend. Flowtrack volgt deze wetgeving maar schenkt zelf geen alcohol aan minderjarigen, zelfs als dit zou toegelaten zijn. Het 16+ camp is echter een vrij camp, zodanig dat Flowtrack niet steeds de deelnemer kan/wil controleren. Deze kan dus zelf beslissen of er al dan niet alcohol gekocht wordt in winkels en/of in bars. De deelnemer is daarbij zelf verantwoordelijk voor het al dan niet naleven van de plaatselijke wetgeving.

Artikel 23 Calamiteiten
Minderjarigen.
Ouders verklaren dat: mijn kind op mijn verantwoordelijkheid zich zal gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon en de wetgeving ter plaatse zal respecteren. Bij onregelmatigheden treedt het Flowtrack calamiteitenplan in werking.
Meerderjarigen.
In geval van onregelmatigheden treedt het Flowtrack calamiteitenplan in werking.
Op vraag kan u het Flowtrack calamiteitenplan bekomen.

Artikel 24 Fotomateriaal en filmpjes
Op de bestemming worden soms foto’s en of filmpjes gemaakt.
Tenzij uitdrukkelijk verbod (via een mail naar info@flowtrack.be) van de ouders of de deelnemer gebruikt Flowtrack de beelden of filmpjes voor promotionele doeleinden.

Artikel 25 Bescherming van Persoonsgegevens
Flowtrack eerbiedigt uw privacy. Voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, verwerkt Flowtrack persoonsgegevens. Deze verwerking geschiedt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) en Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegeven. Flowtrack verwijst dienaangaande naar de meest recente versie van haar privacy statement zoals deze beschikbaar is op de website.

Artikel 26 Toepasselijk recht en rechtbank
Op alle contractuele en buitencontractuele betwistingen is enkel het Belgisch recht van toepassing.
Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen, alsook het Vredegerecht Mechelen, zijn bevoegd om kennis te nemen van gerezen betwistingen tussen de klant en Flowtrack.

Voor vragen of opmerkingen over deze reisvoorwaarden kan je ons contacteren via de gegevens hieronder.